fiscalistenonline.nl: disclaimer
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Fiscalistenonline.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar site.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Fiscalistenonline.nl behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Fiscalistenonline.nl  dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Fiscalistenonline.nl. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van Fiscalistenonline.nl  en van alle inhoud daarvan,
berust bij Fiscalistenonline.nl, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Hier klikken