fiscalistenonline.nl: Assurantiedienst of management: BTW vrij of belast
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Assurantiedienst of management: BTW vrij of belast

De diensten van assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van BTW. Hof Leeuwarden heeft recent beslist dat deze BTW-vrijstelling niet van toepassing is als een verzekeringstussenpersoon zijn werkzaamheden verricht vanuit een eigen management-BV voor een of meer – al dan niet verbonden – assurantiekantoren. De BV stelt haar directeur ter beschikking voor het verrichten van assurantiediensten, en die terbeschikkingstelling is een BTW-belaste prestatie.

Jan Opzeker was assurantiemakelaar. Hij was directeur-enig aandeelhouder van BV X en via die BV had hij een belang van 50% in BV Y. Die BV had op haar beurt alle aandelen in BV Z. BV Z exploiteerde een assurantiebemiddelingsbedrijf; zij beschikte over de daarvoor vereiste AFM-vergunning. BV X had met BV Y en BV Z een overeenkomst gesloten om assurantiediensten te verrichten, te weten het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van verzekeringen en het verstrekken van hypothecaire financieringen, én de uitoefening van het volmachtbedrijf. Die werkzaamheden werden namens BV X verricht door Jan Opzeker. Hij beschikte over de deskundigheid en voldeed aan alle diploma-eisen om die werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Die wettelijke deskundigheid was cruciaal voor BV Y: zonder Opzeker had zij geen AFM-vergunning en geen inschrijving in het register Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) kunnen krijgen. 

BV X declareerde jaarlijks € 125.000 bij BV Z voor de door Opzeker verrichte werkzaamheden. De BV stelde dat die vergoeding BTW-vrij was, omdat zij assurantiebemiddelingsdiensten verrichte. De inspecteur was het daar niet mee eens: hij stelde dat er sprake was van het uitlenen van personeel en legde BV X een naheffingsaanslag BTW op. 

In de daaropvolgende procedure stelde Hof Leeuwarden de inspecteur in het gelijk. 
De prestaties die BV X verrichte krachtens de overeenkomst die zij met BV Z had gesloten, werden gekenmerkt door het ter beschikking stellen van haar directeur aan BV Z . Dat was het dragende element van die overeenkomst, en niet het verrichten van assurantiediensten. Daar deed niet aan af dat Opzeker krachtens de overeenkomst tussen beide BV’s werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon verrichtte. Het Hof handhaafde de naheffingsaanslag.

Commentaar
Deze uitspraak maakt duidelijk dat het indirect, via een managementovereenkomst verrichten van op zich BTW-vrijgestelde prestaties, tot gevolg heeft dat de BTW-vrijstelling niet langer van toepassing is. De management-BV stelt haar directeur ter beschikking, en uitlenen van personeel is BTW belast. Dat de ter beschikking gestelde directeur werkzaamheden verricht die – op zich – kwalificeren voor een BTW-vrijstelling heeft niet tot gevolg dat de managementvergoeding in die vrijstelling kan delen. Vrije beroepers die BTW-vrijgestelde prestaties vanuit een managementstructuur (gaan) verrichten, worden daardoor 19% duurder. Een uitspraak om rekening mee te houden! 

Bron:
Belastingbelangen.nl

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken