fiscalistenonline.nl: BTW-privé-gebruik auto
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

BTW-privé-gebruik auto

Ons (Hoogesteger&Boerman) bereiken momenteel veel vragen en berichten over de correctie
BTW-privégebruik auto die gemaakt dient te worden in de aangifte 4e kwartaal of december 2011. Deze vragen gaan enerzijds over de (door de staatssecretaris) voorgeschreven berekeningswijzen. Anderzijds is er echter ook veel aandacht voor bezwaarmogelijkheden.

In bijgevoegd memo informeren wij u nader over beide zaken.

Massale bezwaaracties
Specifiek over de bezwaarmogelijkheden merken wij op dat veelvuldig wordt opgeroepen tot massale bezwaaracties. Voor de eerste helft van het jaar 2011 (oude regeling) gaat het daarbij om de aansluiting bij milieuvriendelijke auto’s (12% x 14% x catalogusprijs) of zelfs elektrische auto’s (12% x 0%). Voor de tweede helft van het jaar 2011 wordt een bezwaarmogelijkheid gesuggereerd voor de (operational) lease-auto’s.

Dilemma voor accountants- en administratiekantoren
Voor beide bezwaarmogelijkheden achten wij de kans op succes gering (zie bijlage). Een massale bezwaarschriftenactie wordt dan ook niet door ons gepromoot. Tegelijkertijd merken wij dat met name accountants- en administratiekantoren in zekere zin geacht worden om voor hun relaties al het mogelijke te doen. Daar staat dan echter weer een grote hoeveelheid werk tegenover, zowel aan de zijde van de kantoren als aan de zijde van de fiscus.

Handreiking
In dat licht doen wij graag de volgende handreiking, die zowel u als de Belastingdienst veel werk zal schelen. Naar onze inschatting moet het mogelijk zijn om met uw contactpersoon Horizontaal Toezicht, of een inspecteur omzetbelasting de volgende praktische afspraak te maken. Binnen de termijn van 6 weken stuurt u één brief naar de Belastingdienst voor alle cliënten die het betreft (uiteraard met vermelding van BTW-nummers). In deze brief merkt u op dat massaal bezwaar gemaakt wordt op de genoemde punten. Desgewenst merkt u daarin ook op daar zelf niet veel vertrouwen in te hebben, maar geacht wordt als zorgvuldig handelende adviseur hier wel iets mee te doen voor uw cliënten. Vervolgens maakt u formeel bezwaar en geeft u aan ermee in te kunnen stemmen wanneer de Belastingdienst in één brief de formele status van dit bezwaar voor alle genoemde cliënten bevestigt. Verder verplicht u zich in de brief om bij een gunstige uitspraak de berekeningen en verzoeken per cliënt te overleggen.

Komt de uitspraak van de Hoge Raad of wellicht zelfs het Hof van Justitie en is die gunstig voor belastingplichtigen, dan levert u berekeningen op maar is er ook concreet zicht op baat bij de cliënt. Is die uitspraak ongunstig, dan kan de fiscus opnieuw één brief sturen met daarin een afwijzing. En u bespaart u, uw cliënt en de Belastingdienst inspanning en kosten.

Disclaimer
Dit memo is gebaseerd op de huidige stand van zaken en vervangt andere memo’s over dit onderwerp die eerder door ons zijn verspreid. Verder heeft dit memo een signalerende functie en kan daaraan niet de betekenis van een beroepsmatig verleend advies aan worden ontleend.

Bron: Hoogesteger & Boerman

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken